ایمیل

Contact Us

7919 094 912 98+

از خدمات مورد اعتماد ما استفاده کنید

برای ساختن بهترین ها در صنعت

طراحی، مشاوره، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمران، نفت و گاز و نیروگاه

نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری کلیه تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاه

آرتا پترو پرگاس

ما در صنعت نفت و گاز، پیشرو هستیم

ما یکی از متخصصان صنعت نفت و گاز هستیم

  • پروژه ها
  • تجهیزات
  • مدیران
  • گواهینامه ها

خدمات ما

از خدمات مورد اعتماد ما برای ساختن رویای خود استفاده کنید

هدف شررکت آرتا پترو پرگاس ارائه خدمات فنی و مهندسری، بازرگانی و مدیریت سراخت و اجرا به صرنایع داخل کشرور
خصررروصرررا صرررنایع نفت، گاز و پتروشررریمی از طریا واحدهای تخصرررصررری – عملیاتی خود شرررامل واحدهای میانیک، بر ،
ابزاردقیا، تهویه مطبوع، پایپینگ، طراحی و مهندسرری، فناوری اطلاعات، برنامهریزی، پژوهش و توسررعه میباشررد

طراحی، مشاوره، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمران، نفت و گاز و نیروگاه

طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی

برنامه ریزی و اجرای برنامه ی پایش وضعیت

امکان سنجی، محاسبات فنی و مهندسی

ترانزیت کلیه کالاهای مجاز و اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی

میانییال، الیترییال، هیدرومیانییی، سیستم سرد کننده ساختمان، تاسسیات و تجهیزات ساختمان (آب، برق ، گاز، فاضلاب)

پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه

خطوط انتقال آب، گاز، نفت و پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه

تعمیر و نگهداری پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه

اخبار

از پست های وبلاگ ما